Služby

I. Nakládání s odpady
1. Zpracování provozních řádů pro nakládání s odpady
• mobilní zařízení pro sběr a výkup odpadů
• recyklace odpadů
• sběrné dvory  
• terénní úpravy 
2. Vedení soukromé evidence odpadů 
3. Roční hlášení (o odpadech)
4. Zastupování vůči orgánům státní správy 
5. Zpracování do dokumentace podle stavebního zákona 
6. Projekty k územnímu rozhodnutí o využití území, umístění stavby včetně zajištění územního rozhodnutí
7. Zpracování projektů pro vybudování vrtané i kopané studny včetně vyřízení povolení k provedení studny

II.. OPRÁVNĚNÍ
Vlastníme oprávnění projektovat a návrhovat všechna zařízení  a objekty, které patří do hornické činnosti  a činností realizovaných hornickým způsobem.
Rozsah těchto činností  je specifikován, v souladu s příslušnými právními normami, zejména:
• ustanoveními zákona čís. 61/1988 Sb.
• ustanoveními zákona čís.500/2004 Sb.
• ustanoveními vyhlášky ČBÚ čís. 15/1995 Sb.

III. Báňské projekty
• varianty možné těžby, návrhy možných řešení otvírek a dobývání
• dokumentace pro získání předchozího souhlasu ke stanovení DP
• vypracování dokumentace ke stanovení  DP,  změn či zrušení DP
• veškerá dokumentace potřebná k získání územního rozhodnutí
• projekty pro povolení HČ a ČPHZ (POPD a PVL)
• výkon funkce projektanta, závodního lomu, závodního bezpečnostního technika a závodního (ČR i SR)
• výkon funkce hlavního důlního měřiče a závodního lomu, bezpečnostního technika
• projekty technologických zařízení pro těžbu a úpravu nerostných surovin
• souhrnné plány sanace a rekultivace; dílčí plány sanace a rekultivace posuzovaného prostoru

IV. Životní prostředí
• vypracování dokumentace EIA a SEA; posouzení vlivu staveb, posouzení vlivu činností a technologií, posouzení vlivu činností rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí
• hlukové studie, měření hluku
• rozptylové studie různých látek
• hodnocení zdravotního rizika daného prostředí
• vyhodnocení změn v krajině a změn krajinného rázu 
• potřebné biologické průzkumy a hodnocení z dendrologického hlediska
•  dokumentace pro získání vynětí ze ZPF a PUPFL, včetně výpočtu odvodů za vynětí
• projekty sanace a rekultivace poškozených či zamořených území
• vypracování plánů odpadového hospodářství
• vypracování hydrogeologických posudků 
    
V. Geologické služby
• vypracování potřebné dokumentace pro odpisy zásob výhradních ložisek
• vypracování nových posudků použitelnosti a míra využitelnosti zásob nerostných surovin
• přehodnocení stávajících zásob
• zpracování žádosti potřebné ke stanovení průzkumného území 

VI. Měřictví
• vytvoření  základních map dolu a jejich průběžné doplňování
• zpracování kompletní důlně měřické dokumentace a její následné vedení
• tvorba účelových důlních map (provozní důlní mapa a základní mapy závodů)

VII. Vrty
• pro tepelná čerpadla – dokumentace k vrtu, projekt, stavební povolení a realizace vrtu
• vrtané studny - dokumentace studny, projekt, stavební povolení a realizace vrtu

Prodej pozemků

Právě nabízíme k prodeji pozemky v k.ú.Hostěradice, obec Kamenný Přívoz.
Pozemky byly dosud pouze propachtovány.
Prodejní cena pozemků je jednotná. Za metr čtverečný požadujeme 290,00 Kč

GEOTRADING GROUP s. r. o.

Společnost zahajuje svoji činnost především v oblasti realitního trhu.
Samořejmostí je i konzultzační činnost v uvedeném segmentu.
Společnost GEOTRADING GROUP s. r. o. úzce spolupracuje se společností GEOTRADING CZ&SK s. r. o.

další aktulity >